Kooperatif Merkez Nakli

 

Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 111;

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Şirketin kayıtlı olduğu sicil müdürlüğünden alınacak belgeler;

a) Varsa önceki değişiklikleriyle beraber, kooperatifin eski merkezinin kayıtlı olduğu müdürlükçe onaylı ana sözleşmeninbir örneği ile bunların yayımlandığı Sicili Gazeteleri (1 takım onaylı asıl – 1 takım fotokopi)

b)Eski merkezde yapılan en son tescilin yayımlandığı sicil gazetesi (1 adet asıl-1 adet fotokopi)

c)Eski merkezdeki sicil kaydının Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre düzenlenmiş onaylı örneği. (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

2) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi

3) Odaya kayıt için Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi

4) Kooperatifin bağlı olduğu ilgili bakanlıktan alınan merkez nakli izin yazısı (1 adet asıl)

5) Kooperatif sözleşmesinin değişen merkez maddesinin yeni şeklinin tam metin olarak yer aldığı noter tasdikli Yönetim Kurulu kararı (1 adet asıl – 2 adet fotokopi)

6) Esas Sözleşmenin merkez maddesinin yeni şeklini gösteren tadil metni (1 adet asıl - 2 adet fotokopi)

7) Merkez değişikliğinin kabul edildiği Genel Kurul toplantı tutanağı noter tasdikli (TTK 64/4 – 375/f  ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) (1 asıl - 2 fotokopi)

8) Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl)

9) Bakanlık temsilcisi atama yazısı (1 asıl)

10) Genel kurula davet (Gazete ilanı, iadeli taahhütlü mektup gönderileri, elden tebliğ listesi )

11) Yönetim Kurulu Gündem Kararı (1 adet fotokopi)

12) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2 şer adet fotoğrafları

13) Nakil genel kurulunda yönetim kurulu seçimi varsa; Temsil ve İlzama yetkili Yönetim Kurulu üyelerinin kimliği, vatandaşlığı ile yerleşim yerlerini gösterir şirket unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış görevi kabul ettiklerine dair tescil talepli imza beyannamesi (1 adet asıl-1 adet fotokopi); Nakil genel kurulunda Yönetim kurulu seçimi yoksa mevcut temsil ve ilzama yetkili yönetim kurulunun imza sirküleri ( 1 adet asıl – 1 adet fotokpi)

 

NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 
 
Yetkili Personel:  
ADI SOYADI GÖREVİ  KURUM NUMARASI DAHİLİ 
NEŞE ERPOLAT T.SİCİL MÜDÜRÜ 04882131245 1125
DOĞAN DEMİR T.SİCİL MÜDÜR YARDIMCISI 04882131245 1123
ABDULLAH SEVİM T.SİCİL MEMURU 04882131245 1122