Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliğinden (IRU) alınan 22 Eylül 2021 tarih ve CAD/GE7739/ELB sayılı yazı ile TIR Karnesi Hamillerinin dikkatine sunulmak üzere, Brexit süreci ile Avrupa Birliği'nden ayrılan Birleşik Krallık (İngiltere) gümrük prosedürlerindeki güncellemeler paylaşılmıştır. Bu çerçevede; tam gümrük beyan ve kontrolleri daha önce duyurulduğu üzere 1 Ocak 2022 itibariyle başlayacaktır. İthalatlarda Emniyet ve Güvenlik Beyanı şartı 1 Temmuz 2022 itibariyle yürürlükte olacaktır. İhracatlarda Emniyet ve Güvenlik beyanı şartında bir değişiklik olmayıp 1 Ekim 2021 itibariyle yürürlükte olacaktır. İşlemlerin yürürlük takvimi aşağıdaki şekilde gerçekleşecektir: 

 1 Ekim 2021 itibariyle uygulanacak olan Bitki Sağlık Kontrolüne (SPS) tabii yüklerdeki ön bildirim zorunluluğu 1 Ocak 2022 olarak güncellenmiştir. 

 1 Ekim 2021 itibariyle uygulanacak olan yeni getirilen İhracat Sağlık Belgeleri / Sertifikaları zorunluluğu 1 Temmuz 2022 olarak güncellenmiştir. 

 1 Ocak 2022 itibariyle uygulanacak olan sınır kontrol noktalarındaki SPS'e tabii yüklere yönelik fiziki ve Bitki Sağlığı Sertifika kontrolleri, 1 Temmuz 2022 olarak güncellenmiştir.

  1 Ocak 2022 itibariyle uygulanacak olan İngiltere'ye ithalatlarda, Emniyet ve Güvenlik Beyannamesi sunma zorunluluğu 1 Temmuz 2022 olarak güncellenmiştir. 

 İngiltere çıkışlarda, EXS (bir çıkış özet beyannamesi) sunulması 1 Ekim 2021 itibariyle zorunlu olacaktır.

  İngiltere'ye ithalatlarda, ENS (giriş özet beyannamesi 1 Temmuz 2022 itibariyle zorunlu olacaktır. Daha fazla bilgiye https://www.gov.uk/government/news/government-sets-out-pragmatic-new-timetablefor-introducing-border-controls internet adresinden ulaşabilirsiniz. Taşımacıların sorumluluğu kapsamında İngiltere'den çıkış yapacak aşağıdaki yük hareketlerinde EXS zorunludur: 

 Transit işlemler (Ortak Transit Sözleşmesi veya TIR Sözleşmesi) kapsamında eşya hareketi;

  AB taşımacılık kuralları kapsamında hareket eden boş palet, konteyner, taşıtlar;

 Yükün geçici depolandığı durumlardaki belirli kategoriler.

İngiltere'den çıkış yapacak yükler için ihracat beyannamesinin emniyet ve güvenlik bilgisini içermesi gerekli

olup, taşımacılar (veya ihracatçıları/acenteleri) ilk olarak bu bilginin ihracat beyannamesinde bulunduğundan

emin olmak zorundadır. Eğer ihracat beyannamesinde bu veri eksik ise, taşımacı hareket etmeden önce EXS'in

düzgün şekilde sunulmasını sağlamak zorundadır.

İngiltere'den çıkışlarda, EXS karayolu taşımalarında hareketten 1 saat öncesine kadar, kısa deniz yolculukları

için- limandan çıkmadan 2 saat öncesine kadar gönderilmelidir. EXS beyanı dahil olarak İhracat

beyannameleri, Ulusal İhracat Sistemi (National Export System – NES) tabanlı olan HMRC Customs of

Import and Export Freight (CHIEF) uygulaması üzerinden yapılır. Taşımacıların kendilerinin de EXS

beyannamesi verme imkanları olsa da, CHIEF erişimlerinin olması gereklidir (başvuru için:

https://www.gov.uk/guidance/apply-to-access-customs-handling-of-import-and-export-freight-c1800) Bu

nedenle, çoğu taşımacının, EXS beyanlarını göndermek için gümrük komisyoncularının hizmetlerini

kullanma ihtiyacı duyacağı anlaşılmaktadır.


Bu konuda, üyelerimize, İngiltere'deki TIR Kefil Kuruluşu olan RHA tarafından RHA aracılık hizmetlerinin

(https://www.rhacustoms.co.uk/) taşımacılara sunulabileceği konusunda bilgilendiriyoruz. İngiltere'de hizmet

sunan tüm Gümrük acentelerinin tam listesine https://www.gov.uk/guidance/list-of-customs-agents-and-fastparcel-operators internet adresinden ulaşılabilmektedir.


İngiltere gümrük idaresine bir ihracat beyanının nasıl doldurulup gönderileceğine dair daha fazla bilgi

https://www.gov.uk/guidance/find-out-when-to-make-an-exit-summary-declaration internet adresinden

temin edilebilir.


İngiltere – Avrupa Birliği arasındaki TIR Karnesi kapsamında yapılan taşımalara ilişkin olarak son dönemde

artan sorunların önlenmesi amacıyla Calais ve Dunkerque gümrük idarelerinde gümrük memurlarına yönelik

olarak IRU tarafında eğitimler düzenlenmiştir. Buna rağmen artan eksik işlemli TIR Karnesi kapsamı

taşımalarında sonradan bir takibat ile karşılaşmamak için TIR Karnesi Hamillerinin aşağıdaki konulara

özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir:


 TIR Karnesi Hamilleri İngiltere'ye giriş yapmadan önce, AB gümrük bölgesi çıkışında (örneğin

Calais'de) TIR Karnesi işlemlerinin tamamlandığından her zaman emin olmalılar, zira TIR Karnesi

üzerinde ilgili mühürlerin eksik olması AB giriş/hareket gümrük idarelerince potansiyel olarak takibat

açılmasına sebep olabilir. Bu nedenle, TIR Karnesi Hamilleri, Eurotunnel'e geçmeden veya gemiye

binmeden önce zorunlu olarak TIR Karnelerini sınır kapısı gümrük makamlarına ibraz etmek

zorundadırlar.


 TIR Karnesi Hamillerine, İngiltere'de başlayan TIR taşımalarında, AB gümrük sahasına geçilmeden

önce; ellerinde olan TIR Karnelerini, en az, gerekli olan tüm taşıma belgeleri ve bilgileri (örneğin;

MRN) ile birlikte bulundurmaları gerektiği hatırlatmalı.


 TIR Karnesi Hamilleri, karşılaşabilecekleri herhangi bir sorunda, sorun yaşandığı anda, ivedilikle

Birliğimize hızlı çözüm sağlamaları için bilgi vermeliler.

Bilgilerini ve Odanız üyesi ilgili TIR Karnesi Hamillerine belirtilen konular hakkında bilgi verilmesini rica

ederiz.