DEVLET DESTEKLİ  ALACAK SİGORTASI’NDA DEĞİŞİKLİK
Üyelerimizden gelen talepler ve Birliğimizin girişimleri sonucunda 19 Ağustos 2020 tarih ve 31218 sayılı Resmi Gazete´de "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayınlanmıştır.
Konuya ilişkin yeni düzenlemeleri içeren bilgi notu ile karşılaştırma tablosu ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
Batman Ticaret ve Sanayi Odası

DEVLET DESTEKLİ ALACAK SİGORTASINDA YENi DÜZENLEMELER
 
Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik tebliği sonrası KOBİ tanımı, nitelikleri ve sınıflandırması ile KOBİ’lere alacak sigortası sağlama koşulları, yönetmelikte yer alan yıllık net satış hasılatının yanı sıra, mali bilanço rakamı dikkate alınarak belirlenecek.
 
KOBİ’lere alacak sigortası sağlama kriterleri arasında yer alan “bir önceki mali yıldaki net satış hasılatı” kriteri, “bir önceki mali yılda yurt içi satışlardan elde edilen ciro” şeklinde değiştirildi. Bu yolla, toplam cirosundaki ihracat payı ile kapsam dışında kalan KOBİ’lerin de Devlet Destekli Alacak Sigortası’ndan faydalanmalarının yolu açıldı.
 
Yapılan bu değişiklik ile Devlet Destekli Alacak Sigortası sunulacak KOBİ’lerin bir önceki mali yıldaki yurtiçi satışlardan elde ettiği cirosunun 125 milyon TL’nin altında olması gerekiyor. Merkez, gerekli görülmesi halinde, bu tutarın her bir başvuru için %20 oranına kadar artırabilmesine de imkân tanındı.
 
Yapılan düzenlemede, tarife ve talimat tebliğinin prim hesabına esas olan tablo ile azami kredi limitini belirleyen tabloya eklenen notlara göre, cironun net prim ve azami teminat tutarı, tablonun en son satırı kullanılarak hesaplanacak ve alıcı başına azami 750.000 TL kredi limiti sağlanacak.
 
Sistem kapsamında düzenlenen sigorta sözleşmeleri için vergi ve diğer yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan prim tutarı üzerinden uygulanacak komisyon oranı %12’den %15 ‘e yükseltildi. Sigorta aracısına, sigorta şirketi tarafından uygulanan prim tutarının %9’u olan oran ise, %12’ye yükseltildi.


Konu: Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Mevcut Tebliğ-Yeni Tebliğ Karşılaştırma TablosuCİROBiten Mali Yıldaki Net Satış Hasılatı 125.000.000 TL’ye kadar olan KOBİ’ler yararlanabilir

Biten Mali Yıldaki Yurtiçi Satışlardan Elde Edilen Cirosu 125.000.000 TL’ye kadar olan KOBİ’ler yararlanabilir.

Merkez gerekli gördüğü

durumlarda bu tutarı her bir başvuru

için %20'sine kadar arttırabilecektir
TEKLİF GEÇEÇERLİLİK SÜRESİ10 TAKVİM GÜNÜ15 TAKVİM GÜNÜ
KOMİSYON ORANLARISİGORTA ŞİRKETLERİ İÇİN %12 
SİGORTA ARACILARI İÇİN %9
SİGORTA ŞİRKETLERİ İÇİN %15 
SİGORTA ARACILARI İÇİN %12