Kısa Çalışma, Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Yasağı 1 Ay Uzadı
Kısa çalışma
 
4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 24. madde ile 30/06/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, ek 2 nci maddenin üçüncü fıkrasında işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi hükmü, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son 3 yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanır. Bu koşulu taşımayanlar, kısa çalışma süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam eder.
 
Bu madde kapsamında kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekir. Bu madde kapsamında yapılan başvurular, uygunluk tespitleri hariç olmak üzere başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılır.
 
30.06.2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;
  • Yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek yoktur.
  • Daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla 30.06.2020 tarihi öncesinde Kısa Çalışma Uygulaması biten işyerleri varsa 01.07.2020 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır.
  • Daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla 30.06.2020 tarihinde Kısa Çalışma Uygulaması devam eden işyerleri varsa mevcut KÇÖ bitiş tarihinden başlamak üzere 1 ay uzatılmıştır.
  • Ayrıca Covid-19 nedeniyle yapılan ödemeler işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecek.
 
Nakdi ücret desteği ve fesih yasağı
 
4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 24. madde ile 17.04.2020 tarihinde iş sözleşmesi bulunmakla birlikte 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/03/2020 tarihinden sonra 51 inci madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve bu Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, Fondan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verilir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamaz.
 
4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10. madde ile her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği 17.04.2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez.
 
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.
 
Fesih yasağı 17.04.2020 – 17.07.2020 tarihleri arasında uygulanıyordu, 30.06.2020 tarihli 31171 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile fesih yasağı 17.08.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.