5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 24 üncü ve 25 inci maddelerine göre üye aidatı ve munzam aidatın ikinci taksitlerinin 31 Ekim 2019 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

 

Üye aidatları ile munzam aidatlar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında "kamu alacağı" olduğundan, gecikme zammı uygulanması yasal bir zorunluluktur.

 

Buna göre, üyelerimizin gecikme zammı ödemek zorunda kalmamaları için aidatlarını 31 Ekim 2019 tarihine kadar ödemeleri önemle rica olunur.

 

UYARI: 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 10 uncu maddesi gereğince Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanunu'na göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliğin gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde kayıtlı oldukları odalara bildirmek zorundadırlar.