6698 Sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanunu kapsamında getirilmiş olan yükümlülükler dolayısıyla, ileride oluşabilecek mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi açısından özellikle Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt, Üyeler nezdinde önem arz eden yükümlülükler içermektedir.


Kanunu uygulamakla görevli olan Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile yapılan görüşme ve yazışmalar neticesinde, pek çok gerçek ve tüzel kişi tacirin halen  VERBİS'e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmediği, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde söz konusu olabilecek cezai yaptırımlar ile genel olarak Kanunla veri sorumlularına getirilen diğer yükümlülükler konularında, Üyelerimizin Bilgilendirilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun bir örneği ekte yer alan yazısında  da belirtilen hususlar hakkında üyelerimize gerekli bilgilendirmeler paylaşılmıştır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun hazırlamış olduğu "İş Dünyası için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na Uyum Kılavuzu " aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.


Gereğini ve Bilgilerinizi rica ederim.