NOSUİT - İNOVASYON ODAKLI MENTÖRLÜK PROJESİ

Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan “İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi” kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması, inovasyon yönetimi altyapısının oluşturulması, güçlendirilmesi, her bir kurumun kendi hedeflerine, yapısına ve ihtiyaçlarına uygun kurumsal inovasyon sistemlerinin tasarlanması ve hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.


Projenin Hedefleri

Proje süresi olan 12 aylık süreçte, proje kapsamında seçilecek İhracatçı Birlikleri Üyesi firmalarda;

1.    İnovasyon sürecini sistematik, bütünsel ve odaklı bir yaklaşımla ele alan “Kurumsal İnovasyon Sistemi”nin oluşturulması,

2.    İnovasyon süreçlerini ve sonuçlarını besleyecek (a) stratejik, (b) organizasyonel,  (c) kültürel altyapının ve (d) bilgi altyapısının oluşturulması,

3.    Ürünlerde, süreçlerde, organizasyonel yapılanmalarda veya pazarlama faaliyetlerinde inovasyon projelerinin hayata geçirilmesi,

4.    İnovasyon çalışmalarının ve yatırımlarının (a) etkinliğinin, (b) rekabetçilik üzerine sürdürülebilir etkisinin, (c) sistemli işleyişinin ve takip edilebilirliğinin sağlanması,

5.    İnovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılmasının, bunun sonucunda da ihracat performansının yükseltilmesinin sağlanması,

6.    İnovasyon yönetimi konusunda ülkemizdeki üniversiteler ve özel sektör arasında işbirliğinin arttırılması,

7.    İnovasyon yönetimi konusunda, ülkemiz üniversitelerindeki bilimsel bilgi, araştırma ve uygulama tecrübesinin arttırılması hedeflenmektedir.


Çalışma Sonunda Her Bir Firmada Ulaşılması Hedeflenen Çıktılar:

1.    Şirketin inovasyon kapasitesinin değerlendirilmesi

2.    Gelişim alanlarına göre, kuruma özgü bir inovasyon sisteminin tasarlanması,

3.    Kurumsal inovasyon projesinin iç ve dış iletişim planının ve içeriğinin oluşturulması, bu planın uygulanması,

4.    Şirketin inovasyon organizasyonunun belirlenmesi,

5.    Şirketin inovasyon yönetimi yönergesinin hazırlanması ve süreçlerin tarif edilmesi,

6.    Şirketin teknoloji yol haritasının ve gelecek dönem ihtiyaçlarının belirlenmesi,

7.    Şirketin inovasyon stratejilerinin belirlenmesi,

8.    Tüm şirket çalışanlarının katkıda bulunacağı fikir ve öneri havuzunun oluşturulması,

9.    Şirketin mevcut ve gelecek dönem ihtiyaçları baz alınarak, inovasyon proje portföyünün oluşturulması ve önceliklendirilmesi,

10. Önceliklendirilmiş inovasyon projeleri için takımların oluşturulması,

11. Inovasyon projelerinin yönetimi; problem tanımlama - araştırma - analiz - karar verme - test uygulama - nihai uygulama aşamalarının gerçekleştirilmesi, 

12. Şirketin İK yönetim uygulamalarına inovasyonun entegrasyonu,

13. Takdir ve ödüllendirme sisteminin oluşturulması,

14. Şirket içi işbirliği ve bilgi paylaşımını besleyici uygulamaların geliştirilmesi, kurumsal hafıza yönetiminin sağlanması,

15. Şirketin dış paydaşlarıyla işbirliğine dayalı inovasyon süreçlerinin tariflenmesi, oluşturulması ve yönetimi,

16. Dış finansman kaynaklarından faydalanılmasının sağlanması,

17. Fikri mülkiyet hakları yönergesinin hazırlanması,

18. Inovasyon yönetim sürecinin adımları konusunda iç yetkinlik oluşturmaya yönelik, farklı konularda eğitimler verilmesi,

19. Kurumsal inovasyon sistemindeki gelişimin izlenmesi, değerlendirilmesi ve revizyonu.


Gerçekleştirilecek Faaliyetler Nasıl Planlanmıştır?

Proje kapsamında seçilecek olan faaliyetler 10 ana fazdan oluşmaktadır;

1.    Faz: Ön değerlendirme, Analiz ve Yol Haritasının Oluşturulması,

2.    Faz: Kurumsal İnovasyon Sistemi Projesinin Lansmanı ve İletişimi; Ortak Dil ve Ortak Algı Oluşturulması,

3.    Faz: İnovasyon Organizasyonunun Oluşturulması, Süreçlerin Tarif Edilmesi ve Yönergelerin Hazırlanması,

4.    Faz: Stratejilere İnovasyonun Entegrasyonu, Teknoloji Yol Haritalarının Hazırlanması ve İnovasyon Stratejilerinin Belirlenmesi,

5.    Faz: İK yönetimi Altyapısının ve Uygulamalarının İnovasyon ile Uyumlaştırılması,

6.    Faz: İnovasyon Eğitimleri ile İnsan Kaynaklarındaki Kapasitenin Arttırılması,

7.    Faz: İhtiyaç – Fırsat ve Fikir Havuzunun Oluşturulması, İnovasyon Proje Portföyünün Belirlenmesi,

8.    Faz: İnovasyon Projelerinin Çalışılması ve Uygulamaların Hayata Geçirilmesi,

9.    Faz: Açık İnovasyon ve İşbirliği Stratejilerinin Belirlenmesi ve Uygulamaya Geçilmesi,

10. Faz: İnovasyon Çalışmalarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi ve Revize Edilmesi.

Yukarıda belirtilmiş olan fazlar, belli bir sırayı takip etmekle beraber, belli durumlarda birbirleriyle örtüşecek zaman aralıklarında gerçekleştirilecektir.


Projenin Süresi

Proje, toplam 12 ay sürecek, bu süreçte firmaların ve mentörlerin aktif olarak 11 ay süresince faaliyetleri sürdürmeleri beklenecektir. (Ağustos ayı projede yıllık izinler için ayrılmıştır. Ağustos ayında faaliyet yapılması beklenmemekte, ayrıca mentörlük hizmet ödemesi de yapılmamaktadır).


Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

2017 Ekim ayında faaliyete başlanacak projenin bitiş tarihi 2018 Ekim ayıdır. Ekim ayında başlayacak proje dönemi için şirket başvuruları 1 Ağustos 2018 tarihine kadar devam edecektir. Ayrıca bu yıldan itibaren, proje başvurularının sene içerisinde 4 ayrı dönemde alınmasına karar verilmiştir. Başvuru sahibi firmaların, başvurdukları döneme bağlı olarak Ekim, Ocak, Nisan ya da Temmuz aylarında projeye başlamaları ve 12 ay süresince projeyi sürdürmeleri mümkün olacaktır.

2017 yılı Eylül ayı içerisinde (22 Eylül 2017 – 09.00-18.00 arasında) projede görev alacak tüm mentörlerin ve şirketlerin katılımıyla, bilgi paylaşım ve proje bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir.   


Projenin İşleyişi

TİM ve Sabancı Üniversitesi tarafından koordinasyonu sağlanacak proje kapsamında, katılım gösterecek her bir şirket ile ilgili bölgedeki üniversitede inovasyon yönetimi alanında çalışmakta olan bir akademisyen/yetkili kişi ya da özel sektörde çalışmakta olan ve bu alanda deneyim sahibi olan uzman, “mentör” olarak eşleştirilecektir. Söz konusu kişiler tarafından, 11 ay süresince belli bir yol haritasını takip edecek şekilde mentörlük desteği sağlanacak ve belirlenen hedeflere ulaşılması amaçlanacaktır.

Projede görev alacak mentörlerin seçiminde öncelikli seçim kriteri “inovasyon yönetimi konusundaki uzmanlık ve uygulama deneyimi” seviyesidir. 

Program süresince mentör, eşleştirildiği şirket ile ortak olarak belirlenecek gün ve saatte, her hafta bir gün en az 4 saatlik bir zaman diliminde şirketi ziyaret edecek ve şirketlerin inovasyon kapasitelerinin artırılması çalışmalarında mentörlük yapacaktır. Bu süreç içerisinde katılımcı her bir firmanın, inovasyon çalışmalarına yakın bir uzmanlığı olan bir yöneticisini şirket içi proje lideri olarak görevlendirmeleri beklenmektedir.

3., 6., 9., ve 12. ay sonunda tüm mentörlerin ve firmaların katılacağı deneyim paylaşım toplantıları yapılacaktır.

Mentörler ve firmalar aylık olarak gerçekleştirilecek faaliyetler ve elde edilen çıktılar konusundaki gelişimleri, gözlem ve önerilerini, TİM – InoSuit portalına (www.inosuit.com) raporlamaları beklenmektedir.


Projede Yer Alacak Üniversitelerin İdari Yükümlülükleri

·         Üniversite bünyesinde, “inovasyon yönetimi” konusunda araştırma, eğitim ya da uygulama faaliyetleri gösteren, “üniversite-sanayi işbirlikleri” konusunda belli bir tecrübeye, yetkinliğe ve motivasyona sahip akademisyen/yetkili kişilerin belirlenmesi ve http://www.tim.org.tr/tr/inosuit-universite-basvurusu.html linkinde yer alan üniversite başvuru formunu 1 Ağustos 2017 tarihine kadar doldurulması,

·         Üniversiteler tarafından TİM'e gönderilecek olan isimler arasından, TİM tarafından belirlenecek ve şirketlerle ilişkilendirilecek akademisyenlerin söz konusu projede 12 ay süresince görev almaları için ilgili görevlendirmelerin yapılması,

·         Firmalar tarafından üniversitelere yapılacak olan aylık hizmet bedeli ödemeleri konusunda, üniversite tarafından bir temsilcinin belirlenmesi ve TİM ile koordinasyonun yürütülmesi.


Projede Mentörlük Desteği Sağlayacak Akademisyenlerin/Yetkili Kişilerin Yükümlülükleri:

·         Belirtilmiş olan proje çıktılarına erişilebilmesi amacıyla, her bir şirket için kurumsal inovasyon sistemlerinin ve yol haritalarının tasarlanması, söz konusu yol haritalarının uygulanmasının sağlanması ve belirtilen hedef çıktılara erişilmesinin sağlanması,

·         Her bir şirket için, düzenli olarak her hafta 1 gün min. 4 saatlik sürenin, program kapsamındaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla şirkette geçirilmesi,

·         Aylık olarak gerçekleştirilen faaliyetler ve elde edilen çıktılar konusundaki gelişimleri, gözlem ve önerilerini, TİM'in belirteceği formatta TİM yönetimine raporlamaları,

·         3., 6., 9., ve 12. Ay sonunda gerçekleştirilecek olan tüm deneyim paylaşım toplantılarına katılmaları.


Projeye Katılım Gösteren Şirketlerin İdari Yükümlülükleri

·         Mentörlerin önereceği sistem ve yöntemler doğrultusunda, planlanacak olan inovasyonla ilgili tüm etkinliklere ve faaliyetlere gerekli yönetim desteğinin, emek, zaman ve uygun görülen bütçenin temin edilmesinin sağlanması,

·         Aylık olarak gerçekleştirilen faaliyetler ve elde edilen çıktılar konusundaki gelişimleri, gözlem ve önerilerini, TİM'in belirteceği formatta TİM yönetimine raporlamaları,

·         3., 6., 9., ve 12. Ay sonunda gerçekleştirilecek olan tüm deneyim paylaşım toplantılarına katılmaları,

·         Program kapsamında her bir şirket için belirlenmiş olan mali yükümlülükleri yerine getirecek şekilde gerekli hizmet bedellerinin karşılanması.


Projede Yer Alacak Şirketler Nasıl Belirlenecek?

Projede yer alacak ve desteklenecek olan şirketler, başvuru formunu eksiksiz olarak ve belirtilen tarihe kadar dolduran şirketler arasından, formda verilen cevapların niteliğini göze alacak şekilde TİM tarafından yapılacak bir ön değerlendirme sonucunda ve başvuru formunu dolduruş tarihleri de göz önüne alınarak önceliklendirilecek ve belirlenecektir.


Projede Mentör Hizmet Bedeli Ödemesi Nasıl Yapılacaktır?

Her bir üniversite için 11 ay süresince, firma başına aylık mentörlük ücreti İstanbul'da bulunan üniversite akademisyen/yetkili kişilere vergiler hariç aylık 4.000 TL, İstanbul dışında bulunan üniversite akademisyen/yetkili kişilere vergiler hariç ayda 3.000 TL olarak belirlenmiş olup, bu ücret üniversitelerimize firmalarımız tarafından üniversite-sanayi işbirliği projeleri kapsamında ödenecektir.


Projeye Katılım Gösteren Şirketlerin Finansal Yükümlülükleri

Proje finansmanı, TİM'in ve bağlı bulunulan ihracatçı birliklerinin toplam %  25 desteği ve projede yer alacak firmalarımızın % 75 katkısı ile gerçekleşecektir. Söz konusu finansman modeline göre; projeye katılım gösterecek her bir şirketin 11 ay süresince proje kapsamında alacağı mentörlük hizmetleri karşılığında;

·         Merkezi İstanbul olup İstanbul içindeki üniversitelerden mentörlük alacak firmalar için üniversiteye vergiler hariç aylık 4.000 TL ödeme yapması,

·         Merkezi İstanbul dışında olup, İstanbul dışındaki üniversitelerden mentörlük alacak firmalar için üniversiteye vergiler hariç aylık 3.000 TL ödeme yapması,

·         Toplamda %25 oranında ki TİM ve bağlı bulunduğu ihracatçı birliği desteği için ise üniversiteye ödediği aylık ödeme dekontunu bağlı bulunduğu ihracatçı birliğine ibrazı ile talep etmesi,

gerekmektedir.

İnoSuit Projesi'ne başvururan KOSGEB üyesi firmalarımız, KOSGEB Genel Destek Programı kapsamında ki "Danışmanlık Desteği"nden 22.500TL'ye kadar yararlanma olanakları bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1230/genel-destek-programi

 

Projede Yer Almak İsteyen Üniversiteler ve Akademisyenler/Yetkili Kişiler Başvurularını Nasıl İletebilirler?

Projede yer almak isteyen akademisyenlerin/yetkili kişilerin başvurularını, bağlı bulundukları üniversitelerin rektörlüklerine yapmaları gerekmektedir. Üniversitelerin başvuruları ise, http://www.tim.org.tr/tr/inosuit-universite-basvurusu.html linkindeki üniversite başvuru formunun 1 Ağustos 2017 tarihine kadar doldurulması ile yapılacaktır.


Projede Yer Almak İsteyen Şirketler Başvurularını Nasıl İletebilirler?

Projede yer almak isteyen şirketler başvurularını http://www.tim.org.tr/tr/inosuit-firma-basvurusu.html linkteki firma başvuru formunu 1 Ağustos 2017  tarihine kadar doldurmaları yeterli olacaktır.


Projenin İzleme ve Değerlendirmesi Nasıl Yapılacaktır?

Projenin ilerleyişi her ay sonunda mentör akademisyenler/yetkili kişiler tarafından TİM yönetimine İnoSuit portalı üzerinden yazılı olarak raporlamalar halinde ve belirlenen formata göre sunulacak, kendilerine teslim ettikleri raporlamalar üzerinden geri dönüşler ve öneriler verilecektir. Benzer şekilde, her bir şirketteki inovasyon sürecinin yönetilmesinden sorumlu yöneticilerin de, aylık değerlendirme formlarını doldurarak TİM ile paylaşmaları, bu şekilde projenin ilerleyişi hakkındaki görüşlerini, gözlemlerini ve önerilerini iletmeleri amaçlanmaktadır.

Aylık takip ve değerlendirme raporlarına ek olarak; her 3 ayda bir projede yer alan tüm akademisyenlerin/yetkili kişilerin bir araya gelerek deneyim paylaştıkları, benzer ancak ayrı bir etkinlikte de tüm inovasyon yöneticilerinin deneyim ve önerilerini paylaştıkları etkinlikler düzenlenecektir. Projenin 6. Ayında en iyi örneklerin ve tecrübelerin paylaşılması amacıyla tüm ekipler bir araya gelecek, 11. Ayda final raporlamaların tamamlanması istenecek, 12. Ay itibarıyla da başarı hikayelerinin paylaşıldığı bir kapanış etkinliği gerçekleştirilecektir.  

 

Bilgi almak ve her türlü sorularınız için; inosuit@tim.org.tr