“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin 6.maddesinin

a) Ticaret şirketlerinde, şirketin ortağı ve/veya yöneticisi olması ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,

b) Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde, gerçek kişi temsilcinin işletmenin sahibi veya temsilcisi olması ve ticari işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,

c) Gerçek kişilere ait ticari işletmelerde ticaret siciline tescil edilmiş temsilcinin bulunması halinde bunların işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,

ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen durumların seçimden en az altı ay öncesini kapsaması şarttır.”

Buna istinaden;Şirketinizin  seçilme hakkını kullanabilmesi için; şirket sicil dosyası üzerinde yetki durumunun ilgili mevzuat gereği güncel olması gerekmektedir. Şirketinizin sicil dosyası üzerinde tescil/yetki ile ilgili olarak yapılması gereken işleminiz varsa mağdur duruma düşmemeniz için Odamız bünyesinde bulunan Ticaret Sicili Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsiniz.

        Gereğini bilgilerinize rica ederiz.

       

                                                                         Saygılarımızla,

                                                                        Şeyhmus İŞCAN

                                                                          Genel Sekreter

 

Müracaat:BATSO Ticaret Sicil Müdürlüğü