7 Kasım 2016 Pazartesi 0 Yorum


Büyütmek için Tıklayın!

T.C.
BATMAN VALİLİĞİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü
 
                                       BASIN DUYURUSU                      31/10/2016
 
 
Vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içinde yaşamaları Devletimizin asli görev ve sorumluluklarındandır. Bu çerçevede, kamu düzeninin unsurları arasında yer alan güvenlik, esenlik ve genel sağlık ihtiyacının güvence altına alınması önem arz etmektedir.        
Vatandaşlarımızın günlük hayatlarının aksama ve sıkıntı olmaksızın idamesine ilişkin her türlü tedbiri alma yetki, görev ve sorumluluğu ise şüphesiz kamu idarelerine aittir.        
Bu çerçevede özellikle ilimiz sınırları içinde yürütülen operasyonlar bahane edilmek suretiyle; önceki dönemlerde işyerlerinin çeşitli provokatif ve yasadışı saik ve yönlendirmelerle toplu olarak kapatıldıkları tespit edilmiştir. İşyerlerinin toplu halde kapatılmasının halkın günlük yaşamını sürdürmesini zorlaştırarak huzur ve sükûnunu bozduğu, kişilerin güvenlik, dirlik ve esenlik içinde günlük ihtiyaçlarını sağlamak suretiyle sağlıklı yaşamasını önemli ölçüde zaafiyete uğrattığı tespit edilmiştir.       
Kamu düzeni ve kamu güvenliğinin temini, vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içerisinde yaşamaları, ekonomik hayatın sürdürülebilir şekilde devamını sağlamak amacıyla ilimiz genelinde bazı tedbirlerin alınması gereği hasıl olmuştur.        
Bilindiği üzere; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 167'nci Maddesine göre "Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır."         
5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11'inci Maddesinin (c) fıkrasında; "İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyet, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi Valiliğin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için Vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66'ncı Madde hükmü uygulanır."        
Anılan kanunun 66'ncı Maddesinde; "(Değişik:23/01/2008-5728/125 md.İl Genel Kurulu veya İdare Kurulları yahut en büyük Mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahalli mülki amir tarafından Kabahatler Kanununun 32'nci Maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. (Ek cümle: 27/03/2015-6638/16 md.) Ancak, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi halinde Vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır."         
5326 sayılı Kabahatler Kanununun "emre aykırı davranış" başlıklı 32'nci maddesinde;" (1) Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye... idari para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir..." hükümleri bulunmaktadır. 
Bu itibarla, kamu düzeninin korunması için yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32'nci maddesi hükmü gereğince ilimiz sınırları içinde bulunan işyerlerinin toplu olarak kapatılmasının yasaklanması, aksine davranılması halinde mevzuat çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılması, bu kararın ilanen tüm vatandaşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına tebliğ edilmesini Valilik Makamının 31/10/2016 tarihli ve 21107935-530- E.10406 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
           
Bu kararın yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
           
İlanen kamuoyuna, kamu kurum ve kuruluşlarına tebliğ olunur.
 

Başkanımız

Foto Galeri

EğitimBatman British Town Yabancı Dil Kursu, BEMAR Kariyer Okulu Dil ve Mesleki Eğitim Hizmetleri

10 yılı aşan eğitim tecrübesi ile birlikte birçok alanda yürütmekte olduğu “amac [...]

Sibel Özcan

TarımS.S. Petrol Kent Tütün Üretim Ve Pazarlama Kooperatifi

tütün üretim ve pazarlama kooperatifi [...]

Rıdvan Ak

TarımS.S. Petrol Kent Tütün Üretim Ve Pazarlama Kooperatifi

tütün üretim ve pazarlama kooperatifi [...]

Rıdvan Ak

Danışmanlık1

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))} [...]

1

Bilişim1

1 [...]

1

Danışmanlık1

1 [...]

1

Bilişim1

1 [...]

1
[Tüm Firmalar]

Kurumlar