9 Eylül 2016 Cuma 0 Yorum


Büyütmek için Tıklayın!

6736 Sayılı Yapılandırma Kanununda  Hangi Borçlar Yapılandırılabilecek?

-Sigorta primi,

-Emeklilik keseneği,

-İşsizlik sigortası primi,

-Sosyal güvenlik destek primi,

-Genel Sağlık Sigortası Primleri

-Ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,

-SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

-Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,

Ø  Yapılandırma başvuruları ne zaman başlayacak?

Kanun kapsamında borcunu  peşin ya da taksitli  ödemek isteyen işverenler için, 31 Ekim 2016 tarihine kadar başvurabilecekler. Borçlarının İlk taksitini 02/01/2017 ye kadar ödemeleri gerekmekte, Borcunu peşin ya da taksitli ödemek isteyen Gss Sigortalısı olup Borçları Gelir Testlerine Göre Tahakkuk edenler için  01/09/2016- 31/01/2017 Tarihine kadar ve  ilk ödemeyi 28 şubat 2017 tarihine kadar yapabilecekler. Hiç gelir testi olmayanlar Gss Sigortalıları için için 01/09/2016 ile 02/01/2017 kadar Sydv ler başvurmaları gerekmekte,

Ø  Geçmiş Sosyal Güvenlik Destek Primi Borçları Silinecek mi?

Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra, kendi işinde çalışması nedeniyle sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden, 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin ödenmeyen destek primlerinin asıllarıyla, bu alacaklara Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde de gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacak

Ø  Borçlarını Yapılandıran İşveren Nelerden Yararlanacak ?

Kanun kapsamında borcunu yeniden yapılandıran ve borcu yoktur yazısı alan esnaf ve işveren;  bu borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemlerinden kurtulacak,  teşviklerden yararlanabilecek. Yapılandırma kapsamına giren alacakların; asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olmasına rağmen, fer’ilerinin bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer’i alacağın %40’ının bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde kalan %60’ının tahsilinden vazgeçilecek. Ayrıca daha önce tecil edilen, taksitlendirilen ve yapılandırılan borçların kalan taksit tutarları talep edilmesi halinde yeniden yapılandırılabilecek

Ø  Hangi Tarihe Kadar Olan Borçlar Yapılandırılacak?

2016 yılı Haziran ayı ve daha önceki aylara ilişkin tahakkuk eden alacaklar ve bunların gecikme cezaları yapılandırma kapsamına girecek. Ayrıca,  gecikme cezaları silinecek,  bunun yerine TÜİK verilerine göre hesaplanan enflasyon farkı, borç asılına eklenerek tahsil edilecek. Ayrıca kapanan işyerlerine ait 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödemedikleri  50 lirayı aşmayan borçları ile tutarına bakılmaksızın bu borçlara bağlı ceza tutarı 100 lirasını aşmayanlar silinecek

Ø  SGK İdari Para Cezalarının Tamamı Silinecek mi?

Yapılandırma kapsamında, idari para cezalarında gecikme cezalarının yanı sıra borç asıllarının da yüzde 50’si silinecek. Yani 100 lira idari para cezası,  40 lira da bunun gecikme cezası olan bir borçlu bu tutarı öderken borç aslını 50 lira olarak, 40 lira gecikme cezasını da 50 lira borç aslına uygulanacak enflasyona göre güncellenecek tutarla birlikte ödeyecek 

Ø  Yapılandırma Kaç Taksitle Ödenecek?

Yapılandırma kapsamında, borcu olanlardan borcun tamamının peşin ödemesi halinde, anaparaya eklenen enflasyon farkının yarısı alınmayacak. SGK’ya borcu olanlar peşin ödemenin yanı sıra iki aylık dönemler halinde de ödeme yapabilecekler.  Borçların yapılandırılarak  taksitle ödenmek istenmesi halinde,

 -Altı (12 ay) eşit taksit için (1,045),

 -Dokuz(18 ay) eşit taksit için (1,083),

 -Oniki(24 ay) eşit taksit için (1,105),

 -Onsekiz(36 ay) eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılarak hesaplanır. Tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir. Yapılandırılan borcun tamamının, kanunda belirtilen süre ve şartlarda peşin ödenmesi halinde ise hesaplanan güncelleme faizinin yarısı silinecektir.

Ø  Genel Sağlık Sigortası Borçları Silinecek mi?

2016 Haziran ve önceki dönemlere ait genel sağlık sigortası prim borcu olanların,  gecikme cezası ve gecikme zamları silinerek borç aslını vade farkı uygulanmaksızın peşin veya 12 aylık eşit taksit şeklinde ödenebilecek. Genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan kanunun yayımını takip eden ay başından itibaren dört ay içinde gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucunun tescil edildiği gelir testi seviyesinden daha düşük olması şartıyla yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek.

Ø  Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarlar yapılandırılabiliyor mu?

Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin çıkacak eksik işçilikler için 31.10.2016 tarihine kadar başvurulduğu halde bu sürenin sonuna kadar Kurumca re’sen tahakkuk işlemi yapılarak eksik işçilik tutarı ve Yİ-ÜFE aylık değişim oranları da esas alınarak hesaplanan tutarlarla beraber , işverene tebliğ edilir. Ayrıca yapılandırmadan yararlanabilmek için dava açılmaması veya açılmış dava varsa vazgeçilmesi şarttır.

Ø  İl özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerinin  yapılandırması nasıl olacak?

İkişer aylık dönemler halinde azami otuzaltı eşit taksitte ödenebilir. Bu takdirde bu fıkra hükmüne göre hesaplanacak katsayı

-Altı (12 ay) eşit taksit için (1,045),

- Dokuz(18 ay) eşit taksit için (1,083),

- Oniki(24 ay) eşit taksit için (1,105),

- Onsekiz(36 ay) eşit taksit için (1,15),

-Yirmidört(48 ay) eşit taksit için (1,194),

-Otuz(60 ay) eşit taksit için (1,238),

-Otuzaltı(72 ay) eşit taksit için (1,318) olarak uygulanır

Ø  Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların yapılandırması nasıl olacak?

Aylık dönemler halinde azami yüz kırk dört eşit taksitte tahsil edilir. Bu kapsamda yapılacak kesinti tutarı her hal ve takdirde bu idareler adına genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan payların aylık tutarının yüzde 50’sini aşamaz.

Taksitle yapılacak ödemelerde belirlenen tutar;

- Altı eşit taksit için (1,032),

- Dokuz eşit taksit için (1,053),

- Oniki eşit taksit için (1,064),

- Onsekiz eşit taksit için (1,086),

- Yirmidört eşit taksit için (1,109),

- Otuzaltı eşit taksit için (1,19),

- Kırksekiz eşit taksit için (1,247),

- Altmış eşit taksit için (1,304),

- Yetmişikieşit taksit için (1,361),

- Yüzkırkdört eşit taksit için (1,703),

katsayısı ile çarpılarak  hesaplanır. Ayrıca belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların 31/10/2016 tarihine kadar başvurmamaları halinde, bu Kapsama giren borçları başvuru şartı aranmaksızın 144 aylık eşit taksitlerle yapılandırılacaktır

 

Ø  Borçları, 6736 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olanlar  borçlular,  bu borç için yeniden yapılandırma başvurusunda bulunabilirler mi?

6736 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bozma koşuluna girip girmediği gerek taksit ödeme yükümlülükleri gerekse cari ay primleri yönünden ilgili servislerce kontrol edilecek olup tecil ve taksitlendirme işleminin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle;

-Bozma koşuluna girmiş olduğunun anlaşılması halinde gerekli bozma işlemi yapılarak kalan borç yapılandırılacaktır.

-Bozma koşuluna girmemiş olduğunun anlaşılması halinde ise tecil ve taksitlendirmenin durdurma işlemi yapılarak kalan taksit tutarlarına ilişkin alacak asılları yeniden yapılandırma kapsamında değerlendirilecektir.

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil taksitlendirme talebi olanlar için tecil taksitlendirme talepleri iptal olmadığı sürece tecil taksitlendirme talebi devam edenlerden yapılandırma başvurusunda bulunanların, kalan tecil taksit borçları için borçlu olunan aylar yapılandırma kapsamında değerlendirilecektir.

Ø  Alt işverenler borçlarını nasıl yapılandıracaklar?

Alt işverenlerin Kurumumuza olan borçlarından, alt işveren ile birlikte asıl işveren de sorumlu tutulmuştur. Dolayısıyla, alt işvereni bulunan işverenlerin, 6736 sayılı Kanun kapsamına giren borçları için başvuruda bulunmaları halinde, asıl işverenin boçlarının yanı sıra alt işverenlerin borçları da yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilecektir. Diğer taraftan, asıl işveren tarafından yapılacak başvuru sırasında, varsa alt işverenin borçları da yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edileceğinden, asıl işverenden, daha sonraki bir tarihte anılan Kanuna istinaden başvuruda bulunulmayacağına dair alt işverenlerden alınmış taahhütnamenin getirilmesi istenilecektir

Ø  Dava Kapsamındaki alacaklar için yapılandırma başvurusunda bulunabilirler mi?

6736 sayılı Kanunundan yararlanmak isteyen borçluların, dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve

kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Borçlularca yapılandırma başvurusundan önce yargı merciine davadan feragat dilekçesi verilmiş ise söz konusu dilekçenin mahkemeden onaylı bir örneğinin ilgili üniteye verilmesi halinde yapılandırma işlemleri yapılacaktır. Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan borçlular tarafından, Kurum aleyhine açılmış olan davalarla ilgili olarak Kurum tarafından temyize başvurulmuş olması halinde, yine davadan vazgeçildiğine dair taahhütnamenin Kuruma verilmesi gerekmektedir.

Ø  Genel Sağlık Sigortası Borçlarının Yapılandırılması İçin Son Başvuru Tarihi Ne Zaman?

 Gelir testi yaptırmamış olanlar 2 Ocak 2017 tarihine kadar gelir testine müracaat edebilecekler.  Belirlenecek gelir testi sonucuna göre genel sağlık sigortası primleri ödenme imkânına kavuşmuş olunacak. Borçları dolayısıyla sağlık hizmetlerinden yararlanamayan genel sağlık sigortalılar, ilk taksiti ödemeleri halinde sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler

Ø  Borçlarını Yapılandıran Hastanelerde Ücretsiz Muayene Olabilecek mi?

Borçları dolayısıyla sağlık hizmetlerinden yararlanamayan sigortalılar, yapılandırma ilk taksidini ödemeleri ve yapılandırma harici cari prim borçlarının 60 günden fazla olmaması halinde halinde sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler.

Ø  Yapılandırma Hangi Durumlarda Kaybedilecek?

Yapılandırma taksitlerinden İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında 2’den fazla taksitini ödememesi, İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında en fazla iki taksit ödenmemesi durumunda yapılandırma haklarını kaybedecekler. Ayrıcavadesinde ödenmesi öngörülen alacakların veya taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 5 Türk Lirasına (bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz.İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlara ait kapsama giren borçların yeniden yapılandırılması halinde, yalnızca taksitlerle ilgili ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğine bakılacaktır. Dolayısıyla, bahse konu borçlular, taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getirdikleri takdirde, ikiden fazla cari aylara ilişkin primlerini ödememiş olsalar dahi yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanmaya devam edebileceklerdir.

Ø  Yapılandırma Başvuruları Nereye Yapılacak?

-İşveren prim borçları için işveren dosyasının bulunduğu ilgili SGM’ye,

-Bağ-kur prim borçları için herhangi bir SGM’ye,

-Genel sağlık sigortası prim borçları için ikametgahının bağlı bulunduğu SGM’ye

-Fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresine ilişkin prim borçları için Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü   Kamu Görevlileri Daire Başkanlığına,

- (a) ve (c) bentleri kapsamında yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların, 1/10/2008 tarihinden önceki sürelere ilişkin sgdp borçları için, herhangi bir SGM’ye

- (b) bendi kapsamında yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra yine (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayan veya çalışması devam edenlerin 1/10/2008 tarihinden önceki veya sonraki sürelere ilişkin sgdp borçları için borç dosyalarının oluşturulduğu SGM’ye

- (a) bendi kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı bağlandıktan (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayan veya çalışması devam edenlerin 1/10/2008-29/2/2016 tarihleri arasındaki sürelere ilişkin sgdp borçları için borç dosyalarının oluşturulduğu SGM’ye

- (c) bendi kapsamında emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların 1/10/2008-29/2/2016 tarihleri arasındaki sürelere ilişkin sgdp borçları Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığına,

- (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerce aynı veya farklı illerde birden fazla işyerinin bulunması halinde her bir işyeri için ayrı ayrı başvuruda bulunulması gerekmekle birlikte, başvuru süresi içinde bazı işyerleri için yapılandırma başvurusunda bulunulduğu halde bazı işyerleri için yapılandırma başvurusunda bulunulmadığı durumlarda, süresi içinde yapılan başvuru formu ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 2/1/2017 tarihine kadar ibraz edilmek ve yazılı olarak başvuruda bulunmak kaydıyla, bu işyerleri için de süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir

Ø  Yapılandırma Başvuruları İnternetten Yapılabilecek mi?

Yapılandırma başvuruları elden, kargo ya da posta ile yapılabileceği gibi internet üzerinden de yapılabilecektir. Ayrıca Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü, APS veya PTT Kargo yoluyla yapılan gönderilerde, başvuru formunun/dilekçenin postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih, buna karşılık, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

            Tüm kamuoyuna duyurulur.  

Başkanımız

Foto Galeri

HizmetBETAŞ

taşımacılık, transfer organizasyon ve yolcu hizmetleri [...]

-

Lütfen Sektör Seçiniz..BETAŞ

taşımacılık, transfer organizasyon ve yolcu hizmetleri [...]

-

EğitimBatman British Town Yabancı Dil Kursu, BEMAR Kariyer Okulu Dil ve Mesleki Eğitim Hizmetleri

10 yılı aşan eğitim tecrübesi ile birlikte birçok alanda yürütmekte olduğu “amac [...]

Sibel Özcan

TarımS.S. Petrol Kent Tütün Üretim Ve Pazarlama Kooperatifi

tütün üretim ve pazarlama kooperatifi [...]

Rıdvan Ak

TarımS.S. Petrol Kent Tütün Üretim Ve Pazarlama Kooperatifi

tütün üretim ve pazarlama kooperatifi [...]

Rıdvan Ak

Danışmanlık1

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))} [...]

1

Bilişim1

1 [...]

1

Danışmanlık1

1 [...]

1
[Tüm Firmalar]

Kurumlar