8 Ekim 2015 Perşembe 0 Yorum

TOBB ETÜ-SEM Eğitiöm Programları Hk.


Büyütmek için Tıklayın!

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
Sertiflkah Kamu İhale Uygulamaları Kursu
ihale Hukuku ve ihale süreci, hukukun değişik disiplinleri ile etkileşim içerisinde
olması ve usul ve şekil kurallannın çok ön planda olması sebebiyle kapsamlı, kanşık
ve özel uzmanlık gerektiren bir alandır.
ihale hukukunun temel dinamikleri, özel hükümleri, usul ve şekil kurallan
özümsenmeden ihalelere katılım durumunda, ihale sürecinde ihale dışı bırakılmanın
yanı sıra teminatın gelir kaydedilmesi, ihalelere katılmaktan yasaklanılması, kamu
davası açılması gibi birçok sıkıntılarla karşılaşılmaktadır.
ihale sürecinde herhangi bir nedenle ihale dışı kalmanın doğrudan ve dolaylı etkileri
vardır. Doğrudan etkisi; ihalede olası elde edilecek kardan yoksun kalınmasıdır.
Dolaylı etkisi ise özellikle ihale sürecinde elde edilen iş deneyim belgelerinde kendini
göstermektedir. Elde edilecek yüksek miktarlı bir iş deneyimi ile sektördeki yanştan
kopmamak ya da belli büyüklükteki ihalelere katılımın anahtan olacak bir yeterliğe
kavuşulabilmek mümkündür.
İdare yetkilileri ise; ihale sürecinde gerek doküman hazırlanması sırasında gerekse
temel ilkelere aykın işlemde bulunulması gibi mevzuata aykınlıklar sebebiyle ihaleyi
sağlıklı bir şekilde sonuçlandıramama sıkıntısı yaşamaktadır. Aynca yapılan işlemler
sebebiyle disipliner, cezai veya tazmin yükümlülüğü gibi risklerle karşılaşmaktadırlar.
Eğitimin içeriği; ihalelere katılım, tekliflerin değerlendirilmesi, doğrudan temin
uygulamalan, fıyat farkı kararnamesi, ihalelere katılmaktan yasaklama, hakkında
kamu davası açılanların ihalelere katılımına ilişkin olarak 4734 sayılı Kamu ihale
Kanunu, Uygulama Yönetmelikleri ve Kamu ihale Genel Tebliği'nde yapılan
değişiklikler ile ihaleye ve edimin ifasına fesat kanştırma suçlanna ilişkin olarak Türk
Ceza Kanununda yapılan değişiklikler dikkate alınarak düzenlenmiştir.
Bu çerçevede aşağıda yer alan konu başlıklan, en son kanun değişiklikleri de göz
önüne alınarak, soru ve cevaplara ağırlık verilmek suretiyle işlenecektir.
• Ortak hükümler
• Mal alımlan özel hükümler
• Hizmet alımlan özel hükümler ve hizmette aşın düşük sorgulaması
• Yapım işleri özel hükümler ve hizmette aşın düşük sorgulaması
• Şikayet yönetmeliği
• Doğrudan temin konulanyla ilgili olarak idare yetkililerinin ve ihaleye
katılımcıların sorunlan ve çözüm önerileri
• ihalede bulunulması yasak fıil ve davranışlar
• Son mevzuat değişiklikleri uyannca, hakkında kamu davası -açılanlann
ihalelere katılıp katılamayacağı
• ihaleye ve edimin ifasına fesat kanştırma suçlannın oluşumu, suçu kimlerin
işleyebileceği, istekliler ve idare yetkilileri açısından dikkat edilmesi gereken
hususlar ve cezai yaptınmın sınırlan
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi iktisadi İşletmesl
Yabancı Diller Bölümü Söğütözü Cad. No:41/Z2-Z3-Z4 06560 Söğütözü/ ANKARA
Tel: (312) 2924102 - 2924203 Faks: (312) 287 1947
www.sem.etu.edu.tr·sem@etu.edu.tr /
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
• Kamu ihale Kanunu, Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu, Uygulama
Yönetmelikleri ve Kamu ihale Genel Tebliği'nde 2014 yılında yapılan son
değişikliklerin uygulamaya yansımalan
• 4735 Sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde sözleşme
uygulamalan
Eğitmen Kadromuz:
Eğitmen kadromuz Kamu ihale Kurumu'nda uzun yıllar görev yapmış ihale
Hukukçusu, ihale Uzmanı ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
akademisyenlerinden oluşmaktadır.
Eğitim günleri
22 Kasım 2015 Pazar günü saat 14.00'ten itibaren otele giriş yapılacaktır. Eğitim 5
tam gün (33 saat) devam edecek, 23 Kasım 2015 Pazartesi günü başlayacak ve 27
Kasım 2015 Cuma günü sona erecektir. Katılımcılanmız 28 Kasım 2015 Cumartesi
günü otelden aynlacaklardır.
Sertifika:
Eğitimin sonunda internet üzerinden yapılacak olan sınavda başanlı olan katılımcılar,
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tarafından verilecek olan sertifikaya hak
kazanacaktır.
Eğitim bedeli:
İki kişilik odada 6 gece konaklama durumunda ödenecek kişi başı bedel KDV dahil
1.680 TL,
Tek kişi 6 gece konaklama durumunda ödenecek bedel KDV dahil 2.000 TL'dir.
Aynı kurumdan üç veya daha fazla kişinin katılımı durumunda kişi başı 90 TL indirim
yapılmaktadır.
Yukandaki bedeller eğitim hizmetinin yanı sıra Bellis Deluxe Hotel Belek Antalya' da
6 gece (7 gün) her şey dahil konaklamayı da içermektedir. Eğitim materyali olarak,
eğitmenlerimizin sunumlannın yanı sıra eğitmenimiz Avukat Bora Yosunkaya'nın
yazarlan arasında olduğu "Kamu ihale Kurulu ve Danıştay Kararlan ışığında 100
Soruda Kamu ihalelerinden Yasaklama" adlı kitabı da ücretsiz olarak sunulacaktır.
Arzu edildiği takdirde katılımcılanmıza Antalya havaalanından transfer hizmeti de
sunulabilecektir. Kişi başı gidiş-dönüş transfer bedeli 120 TL'dir.
Başvuru için: .. _
Eğitim bedelinin eğitimden önce TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli
Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi İktisadi İşletmesi Garanti Bankası Emek
Şubesi TR39 0006 2000 7780 0006 2996 74 IBAN numaralı banka hesabına
yatınlması gerekmektedir. Kurumlar eğitim bedelini yatırmadan önce talep ettikleri
takdirde faturalan adreslerine gönderilecektir. Eğitim bedelini eğitimden önce
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi iktisadi işletmesi
Yabancı Diller Bölümü Söğütözü Cad. No:41/Z2-Z3-Z4 06560 Söğütözü/ANKARA
Tel: (312) 292 41 02 - 2924203 Faks: (312) 287 1947
www.sem.etu.edu.tr·sem@etu.edu.tr
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
yatıramayan kamu kurumları ödemeyi eğitimden sonra yapacaklanna dair resmi yazı
gönderdikleri takdirde katılımcılarının başvurulan kabul edilecektir.
Banka dekontu ve ekte yer alan eğitim başvuru formu sem@etu.edu. tr e-mail adresine
veya 0.312.287 19 47 numaralı faksımıza gönderildiği takdirde kayıt işlemi
tamamlanmış olacaktır.


Sertifika  Kursu Kayıt Formu için Tıklayınız....

Kurumlar